جامعه ایمن شهرستان قوچان


 

 
تاريخچه
 
 هر روز هزاران نفردر اثر حوادث کشته ومجروح ميشوند بچه هايي که مدرسه مي روند ، مردان و زناني که سرکار مي روند و ياخانواده هايي که عازم سفر هستند ممکن است به علت حادثه هرگز به خانه برنگردند و خانواده و جامعه اي را متأثر کنند. هرساله ميليون ها نفر به علت سوانح شديد زمان بسيار طولاني را در بيمارستان سپري مي کنند و بسياري نيز قادر به ادامه زندگي ، کار و تفريحاتي که سابقاً انجام مي دادند نخواهند بود.
امروزه ايمني و پيشگيري ازوقوع حوادث از جمله مقولاتي است که نياز به انديشه ، طرحي و برنامه ريزي در آن از ضروريات قطعي تلقي مي گردد.بديهي است   برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد که زمينه را براي رشد واعتلاي فرهنگ ايمني و پيشگيري درسطح کشور و در ميان همه اقشار و نهادها تمهيد سازد.
 
وضعيت حوادث در ايران و جهان
 
 در سال 2002 آسيب هاي ناشي از سوانح و حوادث در جهان حدود 5ميليون مرگ را به دنبال داشته و ميزان بروز مرگ ناشي ازآن 7/83 درصد هزا نفر جمعيت گزارش شده است . آسيب هاي ناشي از سوانح درسال 2002 حدود 9 درصد علل کل مرگ و ميرها و 2 درصد بيماريها را به خود اختصاص داده است .
ميزان بروز حوادث ترافيکي در ايران نه تنها از ميزان آن در منطقه مديترانه شرقي بلکه از ميزان متوسط جهاني نيز بالاتر است .
هر روز در سرتاسر جهان بيش از 3000 نفر به دليل حوادث ترافيکي جان خود را ازدست مي دهند .
شاخص دالي Daly ( سال هاي از دست رفته عمر به علت مرگ و ناتواني ) در سال 1990 براي حوادث ترافيکي رتبه نهم بوده  و پيش بيني مي شود بدون اقدامات مناسب تا سال 2020 آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي سومين علت بار بيماريها را به خود اختصاص خواهندداد .
 
تاريخچه برنامه جامعه ايمن در ايران و جهان
 
الگوي پيشگيري از حوادث در قالب جامعه ايمن ، نخستين بار در سال 1989 ميلادي از سوي دانشگاه کارولينسکاي سوئد توسط پروفسور سوانستروم پيشنهاد گرديد و به عنوان الگويي مناسب براي پيشگيري از حوادث در سطح شهرستان مورد قبول سازمان جهاني بهداشت قرار گرفت و دانشگاه کارولينسکا به عنوان مرکز همکاريهاي سازمان بهداشت جهاني درامر پيشگيري از حوادث عهده دار راهبري اين حرکت در سطح جهان شد . اولين شهري که توانست به شاخصهاي مطلوب و در حد انتظار سازمان جهاني بهداشت برسد شهرستان کوچکي به نام ليدکو پنيک درسوئد بود .
 
مدل جامعه ايمن متکي به مشارکت مردم و دخالت مسئولين محلي است.
لازمه سياستگزاري در زمينه جامعه ايمن ،مشارکت طيف وسيعي ازگروهها با علائق متنوع مي باشد.
 
  
  از آنجايي که حوادث داراي علل پيچيده و چند گانه اي هستند و به شکل وسيع تمام جامعه رادرگير مي کند براي پيشگيري ازآنهاهماهنگي بين سازمان هاي مختلف بايد برقرار شود. سياست جامعه ايمن و استفاده از توان و همياري ارگانها و سازمانهاي ديگر با همکاري و هماهنگي بين بخشي در پيشبرد اهداف پيشگيري از حوادث ميباشد .طرح پيشگيري از حوادث با همکاري درون بخشي و بين بخشي در سال 1375 تهيه شد و طي سه مرحله به اجرا در آمد.               

مرحله اول - 5 شهرستان به صورت پايلوت و به مدت سه سال

مرحله دوم – يک شهرستان از هر استان

مرحله سوم- در تمام کشور اجرا شود .

مرحله اول از سال 75 در پنج شهرستان شروع و هدف کلي طرح اين بود که بروز حوادث را ظرف 3سال به ميزان 25% کاهش دهيم.

مرحله دوم پس از بررسي نتايج وآناليز اطلاعات و نتايج مثبت بدست آمده از سال 83 از هر استان يک شهرستان جهت گسترش طرح در نظر گرفته شد.

اجراي طرح در شهرستان قوچان درمرحله دوم طرح از سال 83 شروع شد .

مرحله سوم از سال 84 در شهرستان از هر دانشگاه به برنامه اضافه شد و از سال 85 در اکثر شهرستان هاي کشور به اجرا درآمد .
 
دستاورهاي برنامه جامعه ايمن

- شرکت فعال تمام نهادها وارگانها به صورت نسبي جهت همسو نمودن برنامه هاي پيشگيري از حوادث

- ايجادحساسيت وحدت رويه در مسئولين در ارتباط با پيشگيري از حوادث

- فرهنگ سازي دربين مردم با توجه به آموزش هاي مستمر

- اولويت بندي حوادث در سطح جامعه

- گسترش برنامه جامع ايمن در سطح کشور

- پيوستن به شبکه جهاني جامعه ايمن
 
 شاخص هاي بين المللي برنامه جامعه ايمن

1. ايجاد تشکيلاتي بر اساس مشارکت و همکاري بين بخشي که هر کدام ازسازمان ها مسئوليت اجراي برنامه جامعه ايمن را درحيطه اختيارات خود قبول کنند.

 2 . وجود برنامه هاي مستمر ودراز مدت که هردوجنس ، تمام گروههاي سني و همه محيط ها وموقعيت ها راتحت پوشش قراردهد.

 3 . وجود برنامه اي که هدفش ارتقاء ايمني گروهها ومحيط هاي درمعرض خطر باشد.

 4. وجو برنامه اي که تعداد موارد ومصدومين وعلل حوادث ر ثبت ومستند سازي کند.

 5.  وجود يک نظام ارزشيابي که مراحل اجراي برنامه وتاثير تغييرات آن رامورد بررسي قراردهد .

6.  شرکت مستمردر شبکه ملي وبين المللي جوامع ايمن
 
برنامه جامعه ايمن در شهرستان قوچان

 برنامه جامعه ايمن از سال 83 براساس ابلاغ 170402 /4 ب /س – 6/11/82 معاون سلامت و زارت بهداشت درشهرستان قوچان شروع گرديد .

 اولين جلسه کميته جامعه ايمن مورخه 20/12/82 در محل فرمانداري تشکيل که مدير گروه بيماريهاي معاونت بهداشتي استان خراسان رضوي و کارشناس سوانح و حوادث برنامه جامعه ايمن معاونت بهداشتي جهت توجيه برنامه جامعه ايمن در جلسه حضور واهداف برنامه جامعه ايمن راتشريح نمودند .

 گروههاي تخصصي شامل :

1.گروه تخصصي حوادث ترافيکي با مديريت اداره راهنمايي ورانندگي

2.گروه تخصصي حوادث محيط کاربامديريت اداره کاروامور اجتماعي

3.گروه تخصصي حوادث  منزل با مديريت شهرداري

4.گروه تخصصي حوادث مدرسه با مديريت آموزش وپرورش

اعضاي گروههاي تخصصي از کارشناسان ادارات عضو کميته جامعه ايمن هستند که به عنوان رابط کميته جامعه ايمن فعاليت مي نمايندوبا شرکت در جلسات گروههاي تخصصي وارائه نظرات کارشناسي وتصميم گيري در خصوص رفع نواقص ومسائل حادثه خيز در جهت برنامه جامعه ايمن فعاليت مي نمايند ضمن اينکه گزارش فعاليت ادارات در خصوص جامعه ايمن توسط رابطين به دبيرخانه ارسال مي گردد.

دبيرخانه کميته جامعه ايمن در مرکز بهداشت واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها شاخه غيرواگير مستقر ومسئول دبيرخانه کارشناس سوانح و حوادث شهرستان آقاي حسن يزداني مي باشد که پيگيري تشکيل جلسات کميته جامعه ايمن و کارگروههاي تخصصي و جمع بندي فعاليت هاي رسيده از ادارات را انجام مي دهند.

اکثريت برنامه جامعه ايمن در شهرستان قوچان در شاخص (1) ايجاد تشکيلاتي بر اساس مشارکت و همکاري بين بخشي در حد مطلوب مي باشد در شاخصهاي ديگر نيز فعاليت هاي خوبي توسط ادارات انجام شده است .
 

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان