پزشك خانواده و بيمه روستايي

 

 
                  
Family Physician Program    

           
      
 خصوصیات برنامه  پزشک خانواده و بیمه روستایی در شهرستان قوچان
 
 
سال شروع طرح .................................................    1/5/84
تعداد پزشک شاغل در طرح ..................................   23   نفر    
تعداد مراکز بهداشتی درمانی فعال ..........................      21      
تعداد خانه های بهداشتی درمانی فعال ...................... 83       
تعداد ماما شاغل در طرح ..................................... 21نفر      
             تعداد داروخانه فعال................................            19                   
 
 تعداد آزمایشگاه فعال ........................................... 6         
        جمعیت روستایی و عشایری تحت پوشش ..................88284نفر
               ساعات کاری مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان ....... 30: 7 لغایت 15:30
 
   
   وضعیت برنامه پزشک خانواده در یک نگاه
 
نام مرکز بهداشتی         درمانی           
جمعیت تحت پوشش
تعداد تیم مستقر
تعداد پزشک مورد نیاز
درصد پزشک استقرار یافته
تعداد مامای مورد نیاز
درصد پزشک استقرار یافته
درصد پرونده سلامت تکمیل شده تا پایان شهریورسال 86
امکان بیتوته برای پزشک 
فاصله تا ستاد مرکز بهداشت شهرستان(کیلومتر)
آلماجق
9835
2
2
100
2
100
88.4
دارد
22
الهیان
3216
1
1
100
1
100
22.3
دارد
50
امام قلی
2975
0
1
0
1
100
54
دارد
40
بیگلر
2951
1
1
100
1
100
100
دارد
30
باجگیران
1674
1
1
100
1
100
96.6
دارد
80
داغیان
2827
0
1
0
1
100
100
دارد
35
دوغایی
3900
1
1
100
1
100
22
دارد
30
دیزادیز
5537
1
2
50
1
100
36
دارد
18
رهورد
2286
0
1
0
1
100
71
دارد
35
شهر کهنه
6277
2
2
100
1
100
55
دارد
10
امام خمینی 
8616
2
2
100
2
100
71
دارد
0
شهید بهشتی
3012
1
1
100
1
100
 
-
0
سیدالشهدا
4931
1
1
100
1
100
 
-
0
ولی عصر
4983
2
2
100 
1
100
 
-
0
علی آباد
3969
1
1
100
1
100
71
دارد
8
ملامحمد
3758
0
1
0
1
100
65
دارد
22
فرخان
5252
0
1
0
1
100
 
 
 
یزدان آباد
4975
1
1
100
1
100
12
دارد
12
شهید مطهری
5153
1
1
100
1
100
 
 
 
 

 
 
 

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان