واحد گسترش شبکه ها

آخرین به روز رسانی جمعه, 22 خرداد 1394 07:19

 

  
همکاران واحد
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
نصرا.. کامکار کارشناس مسئول واحد KamkarN1[at]mums.ac.ir
حسن امیدی کارشناس omidih1[at]mums.ac.ir
     
   این واحد در ستاد مرکز بهداشت واقع شده است و وظیفه اصلی آن گسترش  و توسعه فضای فیزیکی ، تامین نیروی انسانی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت و پشتیبانی این واحدها از نظر پیگیری تعمیرات و کسری تجهیزات و ... می باشد .
     
برخی وظایف این واحد :
  
1--راه اندازی وایجاد واحدهای بهداشتی ودرمانی جدید نظیر خانه بهداشت ، پایگاه بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی روستایی وشهری وروستایی
2--انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه از طریق مطالعه وتعیین محل های استقرار
3--نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه وفعالیت واحدهای بهداشتی ودرمانی موجود،نظام ارجاع واجرای دستورالعمل ها
4-- بر آورد ،پی گیری تامین وتوزیع نیروی انسانی مورد نیاز
5--تامین وتوزیع تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحد های بهداشتی درمانی
6--مشارکت بامدیریت فنی دانشگاه به منظور پیشبینی وتعیین الویت احداث ساختمان ها وتوسعه فضای فیزیکی واحدهای بهداشتی ودرمانی
 7-بررسی وگزارش تنگناها،نارسایی هاومشکلات موجوددر واحد های بهداشتی ودرمانی وتلاش در جهت رفع  انها
 8--نظارت بر سیستم جمع آوری ،ذخیره وکنترل اطلاعات نرم افزاری مثل دی طرح ،HNISواتوماسیون آماری وهمچنین بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده
 9--مشارکت وهمکاری با مرکز آموزش بهورزی در داوطلب یابی،گزینش وآموزش بهورزان جدید
 11--جلب مشارکت مردمی در خصوص اهدای زمین رایگان جهت پروژه های بهداشتی ودرمانی
 12--تعیین الویت ها،نیازها ونظارت بر توزیع منابع مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

  
 عملکردهای واحد
 
   
   
     
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

 

   

 

   
     
     
     
 
 
 
 
 
 

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان