مدیریت حوادث و بلایا

    
               
   
 
 
 

 

 

راهبردهاي (پدافند غير عامل )

*  تعامل گسترده و فراگير با سازمان ها و ايجاد ساز و کار هاي مناسب در جهت ايمن سازي و حفاظت از تاسييات زير بنايي

*  سازماندهي آمايش سرزمين هاي ملي و آمايش دفاعي از منظر پدافند غير عامل به منظور استفاده حداکثري از پهنه جغرافيايي کشوري

*  ايفاي نقش هدايتي و نظارت بر سازمان ها و نهادهاي کشوري و لشکري در زمينه مطالعات و طراحي فني طرهاي پدافند غير عامل

* استفاده حداکثر سازي از پهناوري و عمق سرزميني و عوارض طبيعي کشور

*  نهادينه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ظوابط در طرح هاي توسعه کشور

*  بکار گيري و بسيج امکانات در جهت ارزان سازي ،تنوع و ابتکار عمل در سامانه ها و شيوه هاي پدافند غير عامل

 
   
     
   
   
   
   
   
       

تصویر


 

 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان