بازدید از بیمارستانهای موسی بن جعفر (ع) و شهدا شهرستان قوچان :

دکتر رحیم نیا مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه جمعی از کارشناسان در راستای طرح تحول سلامت ، از بیمارستان موسی بن جعفر(ع) و شهدا شهرستان قوچان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان ، بازرسان در این برنامه با حضور در این بخشهای مختلف بیمارستان از چگونگی اجرای طرح تحول سلامت ، نحوه اجرای برنامه هتلینگ بیمارستان ، تسهیلات در نظر گرفته شده برای بیماران و همراهانشان ، چگونگی تکمیل پرونده بستری ، ترخیص ، برنامه پزشکان مقیم ، اسناد مالی و...را در این بیمارستان بررسی کردند.

دکتر اردشیر کارآمد مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف بیمارستان ها را ارائه داد.

در پایان بازرسان ضمن ارائه گزارشی از بازدیدو تشکر از اقدامات انجام شده ، بر پیگیری مشکلات مشاهده شده تاکید کردند.

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان

تصاویر